Privacy Statement

 Privacy Statement

Dit zijn de privacy voorwaarden van Brant Visser en Zonen BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01033251. De voorwaarden hebben betrekking op de gegevensverwerking door Brant Visser en Zonen BV, door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze websites www.brantvisser.nl.

Brant Visser en Zonen BV respecteert uw privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor Brant Visser en Zonen BV het uitgangspunt bij al haar activiteiten. Brant Visser en Zonen BV zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Omvang / doel verwerking persoonsgegevens

Brant Visser en Zonen BV zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie, voor de naleving van geldende regelgeving, het voorkomen van fraude en witwassen van geld, het onderhouden en uitbreiden van onze relatie met u. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te kunnen sluiten.

Rechtsgrond voor verwerking persoonsgegevens

Brant Visser en Zonen BV heeft de volgende reden(en) voor het verwerken van de gegevens omdat:

 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De verwerking is noodzakelijk om een vitaal belang van betrokkene of aanverwanten te beschermen.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.
 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.


Persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u in ons bezit hebben of gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in deze Privacy voorwaarden:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Burgelijkestaat


Verzameling van persoonsgegevens

Brant Visser en Zonen BV biedt logistieke diensten aan. Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk verzameld als u een logistieke dienst bij ons afneemt. Incidenteel kan Brant Visser en Zonen BV ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen. Uw gegevens worden verwerkt met behulp van onze IT systemen en deze geautomatiseerde informatie gebruiken wij om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

Brant Visser en Zonen BV kan uw persoonsgegevens binnen de gelieerde ondernemingen, Brant Visser Heerenveen BV en Brant Visser Vastgoed BV verstrekken, maar ook aan derden, waaronder partnerondernemingen en andere ondernemingen die betrokken zijn bij de verlening van onze diensten, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden. Brant Visser en Zonen BV zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de bovengenoemde.

Brant Visser en Zonen BV zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich houden aan de beginselen van de privacy voorwaarden. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Brant Visser en Zonen BV niet verantwoordelijk is voor de privacy voorwaarden van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy voorwaarden en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Brant Visser en Zonen BV werkt samen met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens. Met deze externe partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Brant Visser en Zonen BV zal uw persoonsgegevens niet uitwisselen aan ondernemingen die gelegen zijn buiten Europa of die niet vallen binnen de EER.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Brant Visser en Zonen BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Brant Visser en Zonen BV bewaart uw persoonsgegevens gedurende maximaal de wettelijke termijnen, vanaf het moment dat de bewaartermijn gaat lopen ten behoeve van bovengenoemde doeleinden.

Rechten

U heeft er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook heeft u het recht Brant Visser en Zonen te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. U heeft het recht om beperking van uw gegevens verwerking te vragen. Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen die wij van u hebben geadministreerd. U kunt schriftelijk contact opnemen met Brant Visser en Zonen BV via info@brantvisser.nl of per brief naar Brant Visser en Zonen BV, Venus 12 te 8448 GW Heerenveen.

Verder heeft u het recht kosteloos bezwaar te maken indien u geen prijs stelt op informatie over onze financiële producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan het onderdeel van Brant Visser en Zonen BV waarmee u zaken doet of gebruikt maken van het adres dat u vindt in onze mailing aan u. Indien u van mening bent dat wij onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw verzoek dan kunt u hiervan een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies voor managementinformatie*

Op haar website verzamelt Brant Visser en Zonen BV informatie met behulp van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een website automatisch op uw computer worden geplaatst. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de technische nauwkeurigheid van de diverse internetpagina's en om deze website beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Als u cookies wilt uitschakelen kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden.

Wijziging van de Privacy voorwaarden

Brant Visser en Zonen BV kan deze Privacy voorwaarden zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen.

Contact

Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Brant Visser en Zonen BV via telefoonnummer 0513-657070 of het contactformulier op onze website www.brantvisser.nl